Türkiye Şeker Fabrikaları Gene...
MEBİT

Türkşeker Van'da işçi alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü (Türkşeker) Van’daki Erciş Şeker Fabrikası’na temizlik, yemek pişirme ve garsonluk hizmeti alınacağını duyurdu.

Abone Ol

2023-11-21 01:19:56 | Son Güncelleme : 2024-07-20 22:55:38

Türkşeker Van'da işçi alacak

TÜRKŞEKER, Erciş Şeker Fabrikası Müdürlüğü, personel hizmeti ilanına çıktı. Verilen resmi ilanda, 12 ay süreyle işçi yemekhanesi ve alakart lokantası için 2 aşçı başı, 1 aşçı, 4 aşçı yardımcısı, 2 şef garson, 9 garson, 6 bulaşıkçı olmak üzere toplam 24 kişi ile yemek pişirme, garsonluk, bulaşık yıkama hizmetleri, ofis binası temizlik ve odacılık hizmeti ile memur misafirhanesi temizlik ve resepsiyon hizmetleri işi için 15, destek hizmetlerine bağlı şoför çalıştırılması hizmeti için ise 3 personel hizmeti alınacağını duyurdu.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 11 Aralık 2023 saat 10.30.

İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): Erciş Şeker Fabrikası Ofis Binası Toplantı Salonu.

İHALE ŞARTLARI NELERDİR?

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler şöyle:

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kamuda veya özel sektörde bir sözleşmeye bağlı olarak yapılmış her türlü personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  • Etiketler : PERSONEL ALIMI ELEMAN ALIMI
  • YORUM YAP
    Yorumlar (0)

    Bu habere ilk yorum yapan sen ol.

    ÖNERİLENLER