son dakika haberleri

Gürpınar'da öğrencilerinin Başarısızlıkları ile ilgili anket çalışması

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Öğrencileri Gürpınar'da ilköğretim öğrencilerinin okuldaki başarısızlıklarıyla ilgili araştırma yaptılar

Bizi Facebook'dan takip edin
Bizi Twitter'dan takip edin
Gürpınar'da öğrencilerinin Başarısızlıkları ile ilgili anket çalışması
Haber Yorumları

    Haber Tarihi : 29.06.2016  16:35:00 eklendi.

 

 

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Gürpınar İlçe merkezinde rastgele seçilen 6. ,7. ve 8. sınıflarında eğitim gören çocukların okulda başarısızlık nedenlerini belirlemeye yönelik yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.

 

 

 

Elde edilen bulgularda; öğrencilerin başarısızlık sebepleri ailelerin öğrencilerden beklentilerinin çok olması 90’ı(41,7) , TV, oyun ve eğlenceye çok zaman ayırmaları 89’u(%41,2) ve en büyük sorunun öğrencilerin verimli ders çalışma yöntemlerini bilmedikleri için 102’si (47,2)derslerde başarısız olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda öğrencilerin sınavlardaki heyecanları 75’i(34,7) , derslere karşı öğrenilmiş çaresizlik duyguları 71’i(%32,9) ve evde derslerine yardım edebilecek kimsenin olmaması 55’i(%25,5) gibi sebeplerinde önemli bir oranda başarısızlıkta yer tuttuğu görülmüştür.

 

Eğitimdeki başarı ancak eğitim paydaşlarının kendi üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeleri ile mümkündür. Bu çalışmadaki bulgular literatür ile de tutarlık göstermektedir. Bütün katılımcılar ailelerin ilgilerinin öğrenci başarısında önemli olduğu vurgulanmıştır. Araştırmada ayrıca öğrencinin başarılı olmasında öğrencinin motivasyonu ve ilgisinin önemli olduğu vurgulanmıştır. Hem öğretmenler hem de veliler öğrencilerin kendi öğrenmelerinde sorumluluk almaları için cesaretlendirilmelidirler.

 

Verilerin analizi tamamlandığında frekans ve yüzde sonuçlarıyla beraber öğrencilerin sahip oldukları belli başlı başarısızlık nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu amaçla 216 öğrenciye anket yapılmış ve sonuçlar farklı istatistik teknikleri kullanılarak SPSS paket programı yardımıyla değerlendirilmiştir.

 

Sonuç olarak, ailelerin gelir düzeyleri öğrencilerinin başarıları üzerinde etkili değilken, aile baskısının başarılarında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.

 

Son yıllarda öğrencilerin başarısızlığı ve bu başarısızlığın nedenleri hem basında yer almakta hem de ulusal ve uluslararası raporlarda gündeme gelmektedir. Öğrencilerin okuldaki  başarılarına etki eden faktörler eğitim araştırmacılarınında ilgisini çeken araştırma konularından birisidir.

 

Yapılan araştırmalar, bu faktörlerin çeşitli boyutlarını olduğunu ortaya koymaktadır. Bunlar arasında, ailenin beklentisi, arkadaş edinememe, derse karşı olumsuz tutum,okul idaresi ve öğretmenler vurgulanabilir. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınavlarda öğrencilerin başarısız olması eğitimcileri bu konulara e ilmeye ve bu başarısızlık nedenlerini anlamaya yönlendirmiştir.

 

Eğitim bir ekip işidir ve artık sadece okulların değil herkesin sorumluluğundadır. Aile, okul, Milli Eğitim Müdürlüğü ve toplum bu ekip içinde işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu çalışmanın amacı daha derinlemesine bir çalışmaya hangi noktadan bakılacağını belirlemek için öğrenci başarısızlıklarını ve çözüm önerilerini belirleyerek öğrencileri anlamaya çalışmaktır.

 

Amaç ve Önem

Bu araştırmanın amacı Van’ın Gürpınar İlçesinin 6. ,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin başarısı üzerindeki etkenleri incelemek ve araştırmaktır. Verilerin analizi tamamlandığında frekans ve yüzde sonuçlarıyla beraber öğrencilerin sahip oldukları belli başlı başarısızlık nedenleri ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.

 

Yöntem

Bu çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Literatür taraması yapıldıktan sonra soru formu hazırlanmıştır.Anketlerden elde edilen veriler SBSS 20 istatistik programına aktarılmış, basit frekans analizleri yapılmıştır.

 

  Araştırmanın evrenini Van ili Gürpınar İlçesinin 6. ,7. ve 8. Sınıf öğrencilerinden  oluşmaktadır.Bu kapsamda Hacı Ali Akın İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerinden rastgele seçilen 216 kişilik bir örneklem grubuna ulaşılmıştır. Araştırma  6. ,7. ve 8.  sınıflarla sınırlı tutulmuştur.

 

Bulgular ve Analiz

Anket katılımcılarından 103’ü (% 47,7) kız, 113’ü ( % 52,2) erkek öğrencidir.

Araştırmaya katılan öğrencilerden 79’u ( %44,6) 6.Sınıf , 66’sı  (%30,6) 7.Sınıf, 71’i ( %32,9) 8.sınıf öğrencisidir.

 

Katılan öğrencilerin yaş dağılımı şu şekildedir:

·         11 yaşında olanların sayısı 47 ( % 21,7) öğrenci

·         12 yaşında olanların sayısı 63 (% 29,2) öğrenci

·         13 yaşında olanların sayısı 75 (% 34,7) öğrenci

·         14 yaşında olanların sayısı 31 ( % 14,4) öğrenci şeklindedir.

 

Tablo 1:Öğrencilerin “Verimli Ders Çalışma Yöntemini Bilmiyorum” Durumu

 

f

%

Evet

102

47,2

Hayır

114

52,8

Toplam

216

100

 

Örneklemde öğrencilerin 102’si (%47,2) verimli ders çalışma yöntemlerini bilmedikleri görülmektedir.Buna rağmen hayır diyenlerin 114’ü (%52,8) oranın da azımsanmayacak derecede görülmektedir. Bu durumu başarısızlık sebepleri arasında öğrencilerin verimli ders çalışmak yöntemlerini yeterince bilemediklerini göstermektedir.

 

Tablo 2:”Başaramayacağımı düşündüğüm derslere çalışmadığım için”

 

f

%

Evet

71

32,9

Hayır

145

67,1

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde öğrencilerin 71’i (%32,9) başaramayacağını düşündüğü derslere çalışmadığı görülmektedir. Fakat büyük bir çoğunluğu 145’i (%67,1) başaramayacağını düşündüğü derslere daha çok ağırlık verildiği görülmektedir.

 

Tablo 3:”Sınavlarda çok heyecanlandığım için”

 

f

%

Evet

75

34,7

Hayır

141

65,3

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde öğrencilerin 75’i (%34,7) sınavlarda çok heyecanlandığı için derslerde başarısız olduğunu düşünmektedir. Fakat büyük bir çoğunluğu 141’i (%65,3)sınavı bir heyecan olarak görmediğini, aksine çalıştıktan sonra başarılı olacağına inanmaktadır.

 

Tablo 4:Evde derslerime yardım edebilecek kimsem olmadığı için;”

 

f

%

Evet

55

25,5

Hayır

161

74,5

Toplam

216

100,0

Tablo 4’te görüldüğü gibi öğrencilerin 55’i (%25,5) evde derslerine yardım edebilecek kimsesi olmadığı için derslerde başarısız olduğunu düşünmektedir. Fakat öğrencilerin 161’i (%74,5) yalnız başına ders çalışabilmektedir.

Tablo 5: “Başarılarım takdir edilmiyor diye yeterli çabayı gösteremediğim için,”

 

f

%

Evet

44

20,4

Hayır

172

79,6

Toplam

216

100,0

 

 

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğrencilerin %20,4’ü başarıları takdir edilmediği için çaba göstermemektedir.

 

    Tablo 6: “TV, oyun ve eğlenceye çok zaman ayırdığım için,”

 

f

%

Evet

89

41,2

Hayır

127

58,8

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü gibi öğrencilerin önemli oranda %41,2’si TV, oyun gibi unsurların başarısını etkilediğini düşünmektedir.(Araştırma yaptığımız bölgede internet ağı, sosyal medya gibi araçlar çok az kullanılmaktadır. Bunların bulunması durumunda bu oranın çok daha yüksek olacağını düşünmekteyiz.)

 Tablo 7: “Maddi sıkıntılar içinde olduğum için,”

 

f

%

Evet

32

14,8

Hayır

184

85,2

Toplam

216

100,0

 

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğrenciler  %14,8’i maddi sıkıntılar sebebiyle başarısız olduklarını düşünmektedirler.

Tablo 8: “Gerçek hayatta işime yaramaz düşüncesi ile dersleri önemsemediğim için,”

 

f

%

Evet

21

9,7

Hayır

195

90,3

Toplam

216

100,0

 

 

Tablo 8’de görülen sonuç,  günümüzde sorgulayan öğrenci profiline ters düşmektedir. Bu sonucu bölgedeki öğrencilerin vizyonuna bağlanmaktadır.

Tablo 9: “Derslerin bazılarını bir türlü sevemediğim için,”

 

f

%

Evet

64

29,6

Hayır

152

70,4

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü gibi öğrencilerin başarısızlığında sevmediği derslere çalışmaması önemli bir yer tutmaktadır.

 

Tablo 10: “Ev ödevlerim çok fazla olduğu için,”

 

f

%

Evet

52

24,1

Hayır

164

75,9

Toplam

216

100,0

 

Tablo 10’da görüldüğü gibi öğrencilerin büyük bir çoğunluğu ev ödevlerini yapmakta ve başarılarını etkilediklerini düşünmemektedirler.

 

 

Tablo 11: “Okul idaresi sorunlarımızla ilgilenmediği için,”

 

f

%

Evet

45

20,8

Hayır

171

79,2

Toplam

216

100,0

 

Okul idaresinin bir kısım (%20,8’i)öğrencide başarıyı etkilediği görülse de büyük bir çoğunluğunu (%79,2)etkilememiştir.

 

Tablo 12: “Sınıf rehber öğretmeni kişisel problemlerimle ilgilenmediği için,”

 

 

f

%

Evet

25

11,6

Hayır

192

88,4

Toplam

216

100,0

 

Tablo 12’de görüldüğü gibi sınıf öğretmeninin öğrencilerin başarısızlığı üzerinde fazla bir olumsuz bir etkisi olmamıştır.

Tablo 13: “Bazı öğretmenlerimizin dersleri seviyemize uygun olarak anlatmadığı için,”

 

 

f

%

Evet

30

13,9

Hayır

186

86,1

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü üzere öğrencilerin 30’u (%13,9) başarısızlıklarını öğretmenlerin dersleri seviyesine uygun olarak anlatılmadığından kaynaklandığını düşünmektedirler.

 

 

  Tablo 14: “Bazı öğretmenlerin bana karşı olumsuz tutum ve davranışları olduğu için,”

 

 

f

%

Evet

26

12,0

Hayır

190

88,0

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü üzere öğrencilerin 26’sı (%12,0) başarısızlıklarını bazı öğretmenlerin kendilerine olumsuz tutum ve davranışlardan kaynaklandığını düşünmektedirler.

 

Tablo 15: “Öğretmen olmaması nedeni ile dersler boş geçtiği için,”

 

 

f

%

Evet

39

18,1

Hayır

177

81,9

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü üzere öğrencilerin 39’u (%18,1) öğretmen yetersizliğinden dolayı derslerde başarısız olduklarını düşünmektedirler.

 

Tablo 16: “Sınıf içinde birtakım olumsuzluklar (gürültü, arkadaş edinememe vb.) olduğu için,”

 

 

f

%

Evet

50

23,1

Hayır

166

76,9

Toplam

216

100,0

 

Tablo 16’da görüldüğü gibi sınıf içinde öğrencilerin başarısızlığı üzerinde(%23,1) önemli bir oranda etkisi gözlemlenmiştir.

 

Tablo 17: “Karşı cinsten arkadaşlar başarımı etkilediği için,”

 

 

f

%

Evet

26

12,0

Hayır

190

88,0

Toplam

216

100,0

 

 

 

 

Tablo 17’de görüldüğü gibi öğrencilerin karşı cins ile olan arkadaşlıkları başarıları üzerinde fazla bir etkisi olmamıştır.

Tablo 18: “Ailemdeki huzursuzluk yüzünden ders çalışmaya yeterince zaman ayıramadığım için,”

 

 

f

%

Evet

33

15,3

Hayır

183

84,7

Toplam

216

100,0

 

Örneklemde görüldüğü üzere öğrencilerin 33’ü (%15,3) ailelerindeki huzursuzluktan dolayı derslerde başarısız olmuşlardır.

 

Tablo 19: “Ailemin benden beklentisi çok olduğu için,”

 

 

 

f

%

Evet

90

41,7

Hayır

126

58,3

Toplam

216

100,0

 

 

 

Örneklemde görüldüğü üzere öğrencilerin 90’ı (%41,7) önemli bir kısmı ailelerindeki yüksek beklentisi sebebiyle derslerinde başarısız oldukları gözlemlenmiştir.

 

 

Tablo 20: “Okulda aşırı baskı ve disiplin olduğu için,”

 

f

%

Evet

32

14,8

Hayır

184

85,2

Toplam

216

100,0

 

Tablo 20’de görüldüğü gibi öğrencilerin 32’si (%14,8) okulda aşırı baskı ve disiplin olduğu başarısız olmuşlardır.


(Araştırmayı yapan: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı Öğrencileri)

 

Gürpınar |  Diğer Haberler

Yazarlarımız

Haber Akışı

Vizyondakiler

İlçe Haberleri

İlçeye Tıklayarak Haberlere Ulaşabilsiniz.

Bugün En çok Okunanalar
Anketimize Katılın
Van'ın en önemli sorunu nedir
Ekonomi
Elektrik Sorunu
Huzur
Ulaşım Sorunu
Yönetim Sorunu
Sonuçları Gör
Bizi Takip Edenler